ผู้บังคับบัญชากองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

ผู้บังคับกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

พันโท นันทภพ ไชยสงค์

  • การศึกษา
  • จบการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ รุ่นที่ 229  โรงเรียนสงครามพิเศษศูนย์สงครามพิเศษ
  • จบการศึกษาหลัสูตรการรบแบบจู่โจม รุ่นที่ 78  โรงเรียนทหารราบศูนย์การทหาราบ
  • จบการศึกษาหลักสูตรแทรกซึมเบื้องสูง รุ่นที่ 40 โรงเรียนสงครามพิเศษศูนย์สงครามพิเศษ
  • จบการศึกษาหลักสูตรผู้ควบคุมการกระโดดร่ม รุ่นที่ 45 โรงเรียนสงครามพิเศษศูนย์สงครามพิเศษ
  • จบการศึกษาหลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยา รุ่นที่ 45 โรงเรียนสงครามพิเศษศูนย์สงครามพิเศษ
  • จบการศึกษา หลักสูตรนายทหารปฏิบัติการจิตวิทยา รุ่นที่ 19 โรงเรียนกิจการพลเรือนกรมกิจการพลเรือนทหารบก
  • จบการศึกษาหลักสูตรชั้นนายร้อยเหล่าทหารราบ รุ่นที่ 119 โรงเรียนทหารราบศูนย์การทหาราบ
  • จบการศึกษาหลักสูตรชั้นนายพันเหล่าทหาราบ รุ่นที่ 88 โรงเรียนทหารราบศูนย์การทหาราบ
  • จบการศึกษาหลักสูตรหลักประจำ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 90

     โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

 

ผู้บังคับกองร้อย กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

ร้อยเอก ชีวีวัฒน์ มะโนปิง

พันตรี ปรมินทร์ ครุฑชัยเยศ

พันตรี กิตติพงษ์ โพธิ์เจริญ

ร้อยเอก ภาณุทัต เรืองทอง

ผู้บังคับกองร้อยกองบังคับการ

ผู้บังคับกองร้อยผลิตสิ่งโฆษณา

ผู้บังคับกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา

(ทำการแทน)

ผู้บังคับกองร้อยรณรงค์ด้านการปฏิบัติการจิตวิทยา

พันตรี จักรพันธ์ วสนาท

ร้อยเอก พฤกษชาติ​ พูลพัฒนโยธิน

พันตรี ภาณุวัฒน์ มาแสวง

ร้อยเอก มกร ชีวะถาวร

(ทำการแทน)

ผู้บังคับกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 1

ผู้บังคับกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 2

ผู้บังคับกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 3

(ทำการแทน)

ผู้บังคับกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 4

กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

PHYCHOLOGICAL OPERATIONS BATTALION

1.02.2018

ขอสงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด © 2009-2018 ส่วนงานกรรมวิธีข้อมูล กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา PHYCHOLOGICAL OPERATIONS BATTALION. ALL RIGHTS RESERVED.