thaipsyop

หน่วยขึ้นตรง กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

กองร้อยกองบังคับการ

ประกอบด้วย 5 ชุดชำนาญพื้นที่ที่เป็นชุดปฏิบัติการหลักแต่ละชุดประกอบด้วยกำลังพล 5 นาย การปฏิบัติงานของชุดชำนาญพื้นที่จะกระทำทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการปฏิบัติ เพื่อเป็นการแสวงหาข่าวสาร นำมาวิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติด้านจิตวิทยา ซึ่งสามารถปฏิบัติได้ทั้งในลักษณะปิดลับและเปิดเผย

กองร้อยผลิตสิ่งโฆษณา

มีหน้าที่เป็นหน่วยผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด เช่นใบปลิว โปสเตอร์ เอกสารพิมพ์อื่นๆ ด้วยเครื่องพิมพ์ตีธง และเครื่องพิมพ์ออฟเซท ผลิตสื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงด้วยการตัดต่อเทปออกอากาศ และการจัดรายการวิทยุเพื่อการรณรงค์การโฆษณา และการประชาสัมพันธ์ตามกรอบวัตถุประสงค์ ที่ได้รับมอบ

กองร้อยรณรงค์ด้านการปฏิบัติการจิตวิทยา

มีหน้าที่รณรงค์ทางจิตวิทยาโดยใช้ดนตรีและการแสดงเป็นสื่อ โดยในแต่ละหมวดรณรงค์จะมีการแสดงสลับ การประชาสัมพันธ์หน้าเวที ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยเหนือ และสถานการณ์ในพื้นที่นั้นๆ

กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา

มีชุดปฏิบัติการจิตวิทยาเป็นชุดปฏิบัติการหลักรวมทั้งสิ้น 40 ชุด โดยแต่ละชุดมีกำลังพล 6 นายปฏิบัติการด้วยการพบปะสนทนาช่วยเหลือประชาชน และการฉายวีดีทัศน์ประกอบการแถลงข่าว

กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 1

กองทัพภาคที่ 1 สวนมิสกวัน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 2

มีหน้าที่

1. ปฏิบัติการจิตวิทยาเพื่อสนับสนุนมาตรการการรักษาความมั่นคง

2. ปฏิบัติการจิตวิทยาเพื่อสนับสนุนการรบ

3. เสริมการปฏิบัติและรณรงค์ด้านปฏิบัติการทางจิตวิทยา

กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ อ.เมือง จว.นครราชสีมา

กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 3

กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จว.พิษณุโลก

กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 4

กองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จว.นครศรีธรรมราช

<<< กลับหน้าแรก >>>

เกี่ยวกับกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

ข้อมูลและการบริการ

ข่าวสาร

thaipsyop

คำจำกัดความจิตวิทยา

อดีตผู้บังคับกองพัน

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.

Web Design By

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 036-413380 วันเวลาราชการ

ส่วนงานกรรมวิธีข้อมูล กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

Copyright © 2009-2018 Psychological Operations Battalion. All rights reserved. THAIPSYOP.COM