thaipsyop

คำจำกัดความจิตวิทยา

คำว่า จิตวิทยา เป็นที่รู้จักกันดีว่า เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวกับ “จิต” ที่มีการศึกษาค้นคว้ากันอย่างไม่มี วันจบสิ้น และค าว่า “จิต” นี้ หมายถึง องค์ประกอบของชีวิตที่มีอ านาจต่อชีวิตอย่างมากมาย จิตเป็นขุม พลังอันส าคัญที่ผลักดันให้เกิดพฤติกรรมขึ้นกับตัวมนุษย์อย่างมีหลักเกณฑ์และขั้นตอน ดังนั้น ความรู้ เกี่ยวกับศาสตร์ของจิตหรือจิตวิทยาจึงถูกน าไปใช้ในกิจการต่างๆ อย่างกว้างขวาง นับตั้งแต่การปรับตัว อาชีพ และสังคมของมนุษย์ ตัวอย่างเช่น การที่มนุษย์รู้จักหักห้ามใจตนเองเมื่อเกิดความโกรธ รู้จัก โฆษณาโน้มน้าวให้คนมาซื้อสินค้าของตน รู้จักวิธีปฏิบัติในการปกครองตนให้อยู่ร่วมสังคมเดียวกันได้ อย่างเป็นสุข จนกระทั่งรู้จักใช้การโฆษณาชวนเชื่อให้ฝ่ายตรงข้ามเกิดความท้อแท้อ่อนแอ และประสบกับ ความพ่ายแพ้ในที่สุด

 

การปฏิบัติการจิตวิทยา  หมายถึง การใช้สงครามจิตวิทยา และกิจกรรมทางจิตวิทยาอื่นๆ ที่ได้ วางแผนไว้แล้ว โดยมุ่งที่จะให้มีอิทธิพลต่อความคิดเห็น อารมณ์ ท่าที (ทัศนคติ) และพฤติกรรมของฝ่าย ตรงข้าม ฝ่ายเป็นกลาง และฝ่ายเดียวกัน ในหนทางที่จะให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของชาติ

 

สงครามจิตวิทยา หมายถึง การใช้การโฆษณาชวนเชื่อ และการต่อต้านการโฆษณาชวนเชื่อตามที่ ได้ก าหนดไว้ รวมทั้งการปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์และการแถลงข่าว

 

กิจกรรมทางจิตวิทยา หมายถึง กิจกรรมทั้งปวงที่ได้ด าเนินการยามปกติหรือในพื้นที่นอกเขตการ ท าสงครามทางทหารโดยตรง ซึ่งได้วางแผนไว้เพื่อให้มีอิทธิพลต่อความคิดเห็น อารมณ์ ทัศนคติ และ พฤติกรรมของประชาชน (เป้าหมาย) อันที่จะอ านวยให้บรรลุตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของชาติ

<<< กลับหน้าแรก >>>

เกี่ยวกับกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

ข้อมูลและการบริการ

ข่าวสาร

thaipsyop

คำจำกัดความจิตวิทยา

อดีตผู้บังคับกองพัน

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.

Web Design By

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 036-413380 วันเวลาราชการ

ส่วนงานกรรมวิธีข้อมูล กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

Copyright © 2009-2018 Psychological Operations Battalion. All rights reserved. THAIPSYOP.COM