ผู้บังคับบัญชา

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานของกองทัพบกที่เป็นผู้นำในการปฏิบัติงานด้านปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์แห่งภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ที่ขับเคลื่อนองค์กรอย่างมืออาชีพ ควบคู่กับความมีคุณธรรมและจริยธรรม

พันธกิจ

1) ดำเนินการพัฒนากำลังพล พัฒนาแผนปฏิบัติการ และพัฒนาสิ่งอุปกรณ์ อาคารสถานที่ ให้มีความพร้อมรบและทันสมัย

2) เป็นกลไกสำคัญของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษและกองทัพบก ในการบูรณาการสื่อเพื่อความมั่นคง

3) สร้างความมั่นใจให้กับผู้บังคับบัญชาก่อนที่จะนำกำลังเข้าสู่ยุทธบริเวณว่า "ชนะโดยไม่ต้องรบ"

 

พันเอก รวี พินิจจันทร์

ผู้บังคับกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

พันโท ประเสริฐ ตาละลักษมณ์

รองผู้บังคับกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

ผู้บังคับกองร้อย

พันตรี กิตติพงษ์ โพธิ์เจริญ

ผู้บังคับกองร้อยกองบังคับการ

(ทำการแทน)

ร้อยเอก ภานุวัต เรืองทอง

ผู้บังคับกองร้่อยผลิตสิ่งโฆษณา

(ทำการแทน)

ร้อยเอก สุรชา พระพลครี

ผู้บังคับกองร้อยรณรงค์ด้านการ

ปฏิบัติการจิตวิทยา

(ทำการแทน)

พันตรี ปรมินทร์ ครุฑชัยเยศ

ผู้บังคับกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา

(ทำการแทน)

พันตรี จักรพันธ์ วสนาท

ผู้บังคับกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 1

(ทำการแทน)

ร้อยเอก พฤกษชาติ​ พูลพัฒนโยธิน

ผู้บังคับกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 2

(ทำการแทน)

ร้อยเอก มกร ชีวะถาวร

ผู้บังคับกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 3

(ทำการแทน)

ร้อยเอก ชีวีวัฒน์ มะโนปิง

ผู้บังคับกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 4

(ทำการแทน)

ทำเนียบอดีตผู้บังคับบัญชา

ผบ.พัน.ปจว. ท่านที่ 1

พันโท จำรูญ ทุนเจริญ

12 มิถุนายน 2513

16 กุมภาพันธ์ 2519

ผบ.พัน.ปจว. ท่านที่ 2

พันโท รำพึง แสนพยุหะ

19 กุมภาพันธ์ 2519

10 มีนาคม 2523

ผบ.พัน.ปจว. ท่านที่ 3

พันโท ธงชัย โพธฺ์พูลสิน

12 มีนาคม 2523

2 ตุลาคม 2526

ผบ.พัน.ปจว. ท่านที่ 4

พันโท ชัยสิทธฺ์ ธีรธำรง

2 ตุลาคม 2526

 23 เมษายน 2530

ผบ.พัน.ปจว. ท่านที่ 5

พันโท วีระศักดิ์ ปานเจริญ

23 เมษายน 2530

6 พฤศจิกายน 2532

ผบ.พัน.ปจว. ท่านที่ 6

พันโท อัศวิน อิทธิ

26 พฤศจิกายน 2532

9 มีนาคม 2534

ผบ.พัน.ปจว. ท่านที่ 7

พันโท สุริยฉัตร เผ่าบุญเสริม

9 มีนาคม 2534

23 พฤษภาคม 2538

ผบ.พัน.ปจว. ท่านที่ 8

พันโท อาจศึก สุวรรณธาดา

25 พฤษภาคม 2538

2 ตุลาคม 2539

ผบ.พัน.ปจว. ท่านที่ 9

พันโท สุทธิศักดิ์ พูลเอี่ยม

2 ตุลาคม 2539

14 พฤษภาคม 2541

ผบ.พัน.ปจว. ท่านที่ 10

พันโท เชษฐา ตรงดี

26 มิถุนายน 2541

25 มิถุนายน 2544

ผบ.พัน.ปจว. ท่านที่ 11

พันโท สมบัติ คุณยศยิ่ง

25 มิถุนายน 2544

8 กรกฎาคม 2547

ผบ.พัน.ปจว. ท่านที่ 12

พันโท กอบชัย นพพลับ

9 กรกฎาคม 2547

17 กรกฎาคม 2549

ผบ.พัน.ปจว. ท่านที่ 13

พันโท เริงฤทธฺ์ เฉลยฤกษ์

17 กรกฎาคม 2549

14 พฤศจิกายน 2550

ผบ.พัน.ปจว. ท่านที่ 14

พันโท กอสิน กัมปนยุทธ์

14 พฤศจิกายน 2550

11 พฤศจิกายน 2554

ผบ.พัน.ปจว. ท่านที่ 15

พันโท อุตสาหะ แก้วกิริยา

11 พฤศจิกายน 2554

17 ตุลาคม 2556

ผบ.พัน.ปจว. ท่านที่ 16

พันโท ชัยภัทร หริกุล

17 ตุลาคม 2556

14 พฤศจิกายน 2559

ผบ.พัน.ปจว. ท่านที่ 17

พันโท นาทกาญจน์ วงศ์ทแกล้ว

14 พฤศจิกายน 2559

22 พฤศจิกายน 2560

ผบ.พัน.ปจว. ท่านที่ 18

พันโท นันทภพ ไซยสงค์

22 พฤศจิกายน 2560

2 พฤศจิกายน 2561

ตำบลทะเลชุปศร อำเภอเมือง

ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

จังหวัดลพบุรี 15000

ติดต่อราชการ 036-411618

E-mail psyop2018@gmail.com

thaipsyop@gmail.com

ขอสงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด 2009-2019 ส่วนงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา PHYCHOLOGICAL OPERATIONS BATTALION. ALL RIGHTS RESERVED.