ผู้บังคับบัญชากองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

  • การศึกษา
  • จบการศึกษาจากโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัด ลพบุรี
  • นักเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 36
  • จบการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 47
  • จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  • จบการศึกษาโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 89
  • ปัจจุบันกำลังศึกษาวิทยาลัยกองทัพบก ชุดที่ 64

 

พันเอก รวี พินิจจันทร์

ผู้บังคับกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

รองผู้บังคับกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

พันโท ประเสริฐ ตาละลักษมณ์

ผู้บังคับกองร้อย กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

ผู้บังคับกองร้อยกองบังคับการ

ร้อยเอก ชีวีวัฒน์ มะโนปิง

ผู้บังคับกองร้อยผลิตสิ่งโฆษณา

พันตรี ปรมินทร์ ครุฑชัยเยศ

(ทำการแทน)

ผู้บังคับกองร้อยรณรงค์ด้านการ

ปฏิบัติการจิตวิทยา

ร้อยเอก ภาณุทัต เรืองทอง

ผู้บังคับกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา

พันตรี กิตติพงษ์ โพธิ์เจริญ

(ทำการแทน)

ผู้บังคับกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 1

พันตรี จักรพันธ์ วสนาท

(ทำการแทน)

ผู้บังคับกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 2

ร้อยเอก พฤกษชาติ​ พูลพัฒนโยธิน

ผู้บังคับกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 3

พันตรี ภาณุวัฒน์ มาแสวง

(ทำการแทน)

ผู้บังคับกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 4

ร้อยเอก มกร ชีวะถาวร

กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

PHYCHOLOGICAL OPERATIONS BATTALION

1.03.2018

ขอสงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด © 2009-2018 ส่วนงานกรรมวิธีข้อมูล กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา PHYCHOLOGICAL OPERATIONS BATTALION. ALL RIGHTS RESERVED.