ผู้บังคับบัญชา

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานของกองทัพบกที่เป็นผู้นำในการปฏิบัติงานด้านปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์แห่งภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ที่ขับเคลื่อนองค์กรอย่างมืออาชีพ ควบคู่กับความมีคุณธรรมและจริยธรรม

พันธกิจ

1) ดำเนินการพัฒนากำลังพล พัฒนาแผนปฏิบัติการ และพัฒนาสิ่งอุปกรณ์ อาคารสถานที่ ให้มีความพร้อมรบและทันสมัย

2) เป็นกลไกสำคัญของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษและกองทัพบก ในการบูรณาการสื่อเพื่อความมั่นคง

3) สร้างความมั่นใจให้กับผู้บังคับบัญชาก่อนที่จะนำกำลังเข้าสู่ยุทธบริเวณว่า "ชนะโดยไม่ต้องรบ"

พันเอก รวี พินิจจันทร์

ผู้บังคับกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

พันโท ประเสริฐ ตาละลักษมณ์

รองผู้บังคับกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

ผู้บังคับกองร้อย

ร้อยเอก ชีวีวัฒน์ มะโนปิง

(ทำการแทน) ผู้บังคับกองร้อยกองบังคับการ

พันตรี ปรมินทร์ ครุฑชัยเยศ

ผู้บังคับกองผลิตสิ่งโฆษณา

ร้อยเอก สุรชา พระพลครี

(ทำการแทน) ผู้บังคับกองร้อยรณรงค์ด้านการ

ปฏิบัติการจิตวิทยา

พันตรี กิตติพงษ์ โพธิ์เจริญ

ผู้บังคับกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา

พันตรี จักรพันธ์ วสนาท

(ทำการแทน) ผู้บังคับกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 1

ร้อยเอก พฤกษชาติ​ พูลพัฒนโยธิน

(ทำการแทน) ผู้บังคับกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 2

พันตรี ภาณุวัฒน์ มาแสวง

ผู้บังคับกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 3

ร้อยเอก มกร ชีวะถาวร

(ทำการแทน) ผู้บังคับกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 4

พันโท จำรูญ ทุนเจริญ

12 มิถุนายน 2513 - 16 กุมภาพันธ์ 2519

พันโท ชัยสิทธฺ์ ธีรธำรง

02 ตุลาคม 2526 - 23 เมษายน 2530

พันโท สุริยฉัตร เผ่าบุญเสริม

09 มีนาคม 2534 - 23 พฤษภาคม 2538

พันโท เชษฐา ตรงดี

26 มิถุนายน 2541 - 25 มิถุนายน 2544

พันโท เริงฤทธฺ์ เฉลยฤกษ์

17 กรกฎาคม 2549 - 14 พฤศจิกายน 2550

พันโท ชัยภัทร หริกุล

13 ตุลาคม 2556 - 14 พฤศจิกายน 2559

พันโท รำพึง แสนพยุหะ

19 กุมภาพันธ์ 2519 - 10 มีนาคม 2523

พันโท วีระศักดิ์ ปานเจริญ

23 เมษายน 2530 - 06 พฤศจิกายน 2532

พันโท อาจศึก สุวรรณธาดา

25 พฤษภาคม 2538 - 02 ตุลาคม 2539

พันโท สมบัติ คุณยศยิ่ง

25 มิถุนายน 2544 - 08 กรกฎาคม 2547

พันโท กอสิน กัมปนยุทธ์

14 พฤศจิกายน 2550 - 11 พฤศจิกายน 2554

พันโท นาทกาญจน์ วงศ์ทแกล้ว

14 พฤศจิกายน 2559 - 22 พฤศจิกายน 2560

พันโท ธงชัย โพธฺ์พูลสิน

12 มีนาคม 2523 - 02 ตุลาคม 2526

พันโท อัศวิน อิทธิ

26 พฤศจิกายน 2532 - 09 มีนาคม 2534

พันโท สุทธิศักดิ์ พูลเอี่ยม

02 ตุลาคม 2539 - 14 พฤษภาคม 2541

พันโท กอบชัย นพพลับ

09 กรกฎาคม 2547 - 17 กรกฎาคม 2549

พันโท อุตสาหะ แก้วกิริยา

11 พฤศจิกายน 2554 - 17 ตุลาคม 2556

พันโท นันทภพ ไซยสงค์

22 พฤศจิกายน 2560 - 2 พฤศจิกายน 2561

กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

ทำเนียบอดีตผู้บังคับ

ที่ตั้ง ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ตำบลทะเลชุปศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000

โทรศัพท์ 036-411618 จันทร์-ศุกร์ ในวันและเวลาราชการ

กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

 PHYCHOLOGICAL OPERATIONS BATTALION

ขอสงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด 2009-2019 ส่วนงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา PHYCHOLOGICAL OPERATIONS BATTALION. ALL RIGHTS RESERVED.

พันเอก รวี พินิจจันทร์

ผู้บังคับกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

 

พันโท ประเสริฐ ตาละลักษณ์

รองผู้บังคับกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา