หน้าที่และภารกิจ

การปฏิบัติการจิตวิทยาสนับสนุนสงครามกองโจร

การปฏิบัติการจิตวิทยาสนับสนุนการบ่อนทำลาย

การปฏิบัติการจิตวิทยาสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ

การปฏิบัติการจิตวิทยาสนับสนุนการพิทักษ์ประชาชนและทรัพยากร

การปฏิบัติการจิตวิทยาสนับสนุนกําหนดการปราบปรามกองกําลังติดอาวุธ

การปฏิบัติการจิตวิทยาสนับสนุนการต่อต้านและตอบโต้การก่อการ้าย

การปฏิบัติการจิตวิทยาสนับสนุนการปรับปรุงสภาพแวดล้อม

และการช่วยเหลือประชาชน

หน้าที่และภารกิจ

กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

PHYCHOLOGICAL OPERATIONS BATTALION

1.03.2018

ขอสงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด © 2009-2018 ส่วนงานกรรมวิธีข้อมูล กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา PHYCHOLOGICAL OPERATIONS BATTALION. ALL RIGHTS RESERVED.