หน่วยขึ้นตรงกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

กองร้อยกองบังคับการ

ประกอบด้วย 5 ชุดชำนาญพื้นที่ที่เป็นชุดปฏิบัติการหลักแต่ละชุดประกอบด้วยกำลังพล 5 นาย การปฏิบัติงานของชุดชำนาญพื้นที่จะกระทำทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการปฏิบัติ เพื่อเป็นการแสวงหาข่าวสาร นำมาวิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติด้านจิตวิทยา โดยกระทำทั่งก่อนระหว่าง และหลังการปฏิบัติ ซึ่งสามารถปฏิบัติได้ทั้งในลักษณะปิดลับและเปิดเผย

กองร้อยผลิตสิ่งโฆษณา

มีหน้าที่เป็นหน่วยผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด เช่นใบปลิว โปสเตอร์ เอกสารพิมพ์อื่นๆ ด้วยเครื่องพิมพ์ตีธง และเครื่องพิมพ์ออฟเซท ผลิตสื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงด้วยการตัดต่อเทปออกอากาศ และการจัดรายการวิทยุเพื่อการรณรงค์การโฆษณา และการประชาสัมพันธ์ตามกรอบวัตถุประสงค์ ที่ได้รับมอบ

กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา

มีชุดปฏิบัติการจิตวิทยาเป็นชุดปฏิบัติการหลักรวมทั้งสิ้น 40 ชุด โดยแต่ละชุดมีกำลังพล 6 นายปฏิบัติการด้วยการพบปะสนทนาช่วยเหลือประชาชน และการฉายวีดีทัศน์ประกอบการแถลงข่าว

กองร้อยรณรงค์ด้านการปฏิบัติการทางจิตวิทยา

มีหน้าที่รณรงค์ทางจิตวิทยาโดยใช้ดนตรีและการแสดงเป็นสื่อ โดยในแต่ละหมวดรณรงค์จะมีการแสดงสลับ การประชาสัมพันธ์หน้าเวที ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยเหนือ และสถานการณ์ในพื้นที่นั้นๆ ให้สอดคล้องกับหน่วยเหนือ

กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 1

กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 2

กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 3

กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 4

มีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติการจิตวิทยาในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 1 แบ่งเป็นชุดทั้งหมด 12 ชุด แต่ล่ะชุดมีกำลังพลทั้งหมด 6 นาย ใช้สื้อการพบป่ะสนทนา ช่วยเหลือประชาชน และการฉ่ายวิดีทัศน์ประกอบการแถลงข่าว การปฏิบัติงานตามแผนป้องกันชายแดนของกองทัพบก โดยได้จัดกำลังสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 ประกอบกำลังเป็นชุดปฏิบัติการจิตวิทยา

 

กองทัพภาคที่ 1 สวนมิสกวัน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

มีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติการจิตวิทยาในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 2 แบ่งเป็นชุดทั้งหมด 12 ชุด แต่ล่ะชุดมีกำลังพลทั้งหมด 6 นาย ใช้สื้อการพบป่ะสนทนา ช่วยเหลือประชาชน และการฉ่ายวิดีทัศน์ประกอบการแถลงข่าว การปฏิบัติงานตามแผนป้องกันชายแดนของกองทัพบก โดยได้จัดกำลังสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 ประกอบกำลังเป็นชุดปฏิบัติการจิตวิทยา

 

กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ อ.เมือง จว.นครราชสีมา

มีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติการจิตวิทยาในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3 แบ่งเป็นชุดทั้งหมด 12 ชุด แต่ล่ะชุดมีกำลังพลทั้งหมด 6 นาย ใช้สื้อการพบป่ะสนทนา ช่วยเหลือประชาชน และการฉ่ายวิดีทัศน์ประกอบการแถลงข่าว การปฏิบัติงานตามแผนป้องกันชายแดนของกองทัพบก โดยได้จัดกำลังสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 ประกอบกำลังเป็นชุดปฏิบัติการจิตวิทยา

 

กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จว.พิษณุโลก

มีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติการจิตวิทยาในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 4 แบ่งเป็นชุดทั้งหมด 12 ชุด แต่ล่ะชุดมีกำลังพลทั้งหมด 6 นาย ใช้สื้อการพบป่ะสนทนา ช่วยเหลือประชาชน และการฉ่ายวิดีทัศน์ประกอบการแถลงข่าว การปฏิบัติงานตามแผนป้องกันชายแดนของกองทัพบก โดยได้จัดกำลังสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 4 ประกอบกำลังเป็นชุดปฏิบัติการจิตวิทยา

 

กองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จว.นครศรีธรรมราช

กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

PHYCHOLOGICAL OPERATIONS BATTALION

1.03.2018

ขอสงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด © 2009-2018 ส่วนงานกรรมวิธีข้อมูล กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา PHYCHOLOGICAL OPERATIONS BATTALION. ALL RIGHTS RESERVED.