ทำเนียบอดีตผู้บังคับบัญชากองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

พันโท จำรูญ ทุนเจริญ

12 มิถุนายน 2513 - 16 กุมภาพันธ์ 2519

พันโท รำพึง แสนพยุหะ

19 กุมภาพันธ์ 2519 - 10 มีนาคม 2523

พันโท ธงชัย โพธฺ์พูลสิน

12 มีนาคม 2523 - 02 ตุลาคม 2526

พันโท ชัยสิทธฺ์ ธีรธำรง

02 ตุลาคม 2526 - 23 เมษายน 2530

พันโท วีระศักดิ์ ปานเจริญ

23เมษายน 2530 - 06 พฤศจิกายน 2532

พันโท อัศวิน อิทธิ

26 พฤศจิกายน 2532 - 09 มีนาคม 2534

พันโท สุริยฉัตร เผ่าบุญเสริม

09 มีนาคม 2534 - 23 พฤษภาคม 2538

พันโท อาจศึก สุวรรณธาดา

25 พฤษภาคม 2538 - 02 ตุลาคม 2539

พันโท สุทธิศักดิ์ พูลเอี่ยม

02 ตุลาคม 2539 - 14 พฤษภาคม 2541

พันโท เชษฐา ตรงดี

26 มิถุนายน 2541 - 25 มิถุนายน 2544

พันโท สมบัติ คุณยศยิ่ง

25 มิถุนายน 2544 - 08 กรกฎาคม 2547

พันโท กอบชัย นพพลับ

09 กรกฎาคม 2547 - 17 กรกฎาคม 2549

พันโท เริงฤทธฺ์ เฉลยฤกษ์

17 กรกฎาคม 2549 - 14 พฤศจิกายน 2550

พันโท กอสิน กัมปนยุทธ์

14 พฤศจิกายน 2550 - 11 พฤศจิกายน 2554

พันโท อุตสาหะ แก้วกิริยา

11 พฤศจิกายน 2554 - 17 ตุลาคม2556

พันโท ชัยภัทร หริกุล

13 ตุลาคม 2556 - 14 พฤศจิกายน 2559

พันโท นาทกาญจน์ วงศ์ทแกล้ว

14 พฤศจิกายน 2559 - 22 พฤศจิกายน 2560

พันโท นันทภพ ไซยสงค์

22 พฤศจิกายน 2560 - 2 พฤศจิกายน 2561

กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

PHYCHOLOGICAL OPERATIONS BATTALION

1.03.2018

ขอสงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด © 2009-2018 ส่วนงานกรรมวิธีข้อมูล กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา PHYCHOLOGICAL OPERATIONS BATTALION. ALL RIGHTS RESERVED.