ข่าวสารล่าสุด

ข่าวใหม่

พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผู้บังคับกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา ระหว่าง พันเอก นันทภพ ไชยสงค์ -

พันเอก รวี พินิจจันทร์ รวมทั้งสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพบประกำลังพล

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561

ข่าวใหม่

ข่าวสารกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

รับ-ส่งหน้าที่ ผู้บังคับกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2561 พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผู้บังคับกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา ระหว่าง พันเอก นันทภพ ไชยสงค์ - พันเอก รวี พินิจจันทร์ รวมทั้งสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพบประกำลังพล

อ่านเพิ่มเติม >>>

วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561

ข่าวสารหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

รับสมัครทหารกองหนุน ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 100 อัตรา

ประกาศ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 100 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม >>>

วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561

ข่าวใหม่

ข่าวสารการรับสมัครงานราชการ

กองพลทหาราบที่ 11 รับสมัครทหารกองหนุน จำนวน 50 อัตรา

กองพลทหาราบที่ 11 มีความประสงค์รับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (นายสิบ อัตรา สิบเอก) จํานวน 50 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม >>>

กระดานข่าวสารทั่วไป

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

อนาคตไทย อนาคตเรา อนาคตลูกหลาน

อ่านเพิ่มเติม >>>

คติพจน์ นักปฏิบัติการจิตวิทยารุ่นใหม่

smart

strong

smile

รู้ในสิ่งที่ต้องรู้ ควรรู้ และน่ารู้

มีร่างกายแข็งแรง สมส่วน สามารถผ่านเกณฑ์ทดสอบ ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

เพื่อเสริมสร้างความเป็นนักการทหารมวลชนและอื่น ๆ

psyop photo gallery

2 พฤศจิกายน 2561

พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผู้บังคับกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา ระหว่าง พันเอก นันทภพ ไชยสงค์ - พันเอก รวี พินิจจันทร์ รวมทั้งสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพบประกำลังพล

ดูภาพกิจกรรม กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา ย้อนหลัง

หน่วยขึ้นตรง กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

กองร้อยกองบังคับการ

ประกอบด้วย 5 ชุดชำนาญพื้นที่ที่เป็นชุดปฏิบัติการหลักแต่ละชุดประกอบด้วยกำลังพล 5 นาย การปฏิบัติงานของชุดชำนาญพื้นที่จะกระทำทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการปฏิบัติ เพื่อเป็นการแสวงหาข่าวสาร นำมาวิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติด้านจิตวิทยา โดยกระทำทั่งก่อนระหว่าง และหลังการปฏิบัติ ซึ่งสามารถปฏิบัติได้ทั้งในลักษณะปิดลับและเปิดเผย

กองร้อยผลิตสิ่งโฆษณา

มีหน้าที่เป็นหน่วยผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด เช่นใบปลิว โปสเตอร์ เอกสารพิมพ์อื่นๆ ด้วยเครื่องพิมพ์ตีธง และเครื่องพิมพ์ออฟเซท ผลิตสื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงด้วยการตัดต่อเทปออกอากาศ และการจัดรายการวิทยุเพื่อการรณรงค์การโฆษณา และการประชาสัมพันธ์ตามกรอบวัตถุประสงค์ ที่ได้รับมอบ

กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา

มีชุดปฏิบัติการจิตวิทยาเป็นชุดปฏิบัติการหลักรวมทั้งสิ้น 40 ชุด โดยแต่ละชุดมีกำลังพล 6 นายปฏิบัติการด้วยการพบปะสนทนาช่วยเหลือประชาชน และการฉายวีดีทัศน์ประกอบการแถลงข่าว

กองร้อยรณรงค์ด้านการปฏิบัติการทางจิตวิทยา

มีหน้าที่รณรงค์ทางจิตวิทยาโดยใช้ดนตรีและการแสดงเป็นสื่อ โดยในแต่ละหมวดรณรงค์จะมีการแสดงสลับ การประชาสัมพันธ์หน้าเวที ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยเหนือ และสถานการณ์ในพื้นที่นั้นๆ ให้สอดคล้องกับหน่วยเหนือ

- ทุ่มเท อย่างเต็มกำลังความสามารถ

- จะสร้างความสุขให้กับกำลังพลและครอบครัว

- ให้ความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกันทุกคน / ทุกกองร้อย

- ทำให้ หน่วยปฏิบัติการจิตวิทยา ได้รับการยอมรับ

  ในระดับกองทัพบก

พันเอก รวี พินิจจันทร์

ผู้บังคับกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

วิสัยทัศน์

กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

PHYCHOLOGICAL OPERATIONS BATTALION

1.03.2018

ขอสงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด © 2009-2018 ส่วนงานกรรมวิธีข้อมูล กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา PHYCHOLOGICAL OPERATIONS BATTALION. ALL RIGHTS RESERVED.