สงครามจิตวิทยาและคำจำกัดความจิตวิทยา

     คำว่า จิตวิทยา เป็นที่รู้จักกันดีว่า เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวกับ “จิต” ที่มีการศึกษาค้นคว้ากันอย่างไม่มี วันจบสิ้น และคำว่า “จิต” นี้ หมายถึง องค์ประกอบของชีวิตที่มีอำนาจต่อชีวิตอย่างมากมาย จิตเป็นขุม พลังอันส าคัญที่ผลักดันให้เกิดพฤติกรรมขึ้นกับตัวมนุษย์อย่างมีหลักเกณฑ์และขั้นตอน ดังนั้น ความรู้ เกี่ยวกับศาสตร์ของจิตหรือจิตวิทยาจึงถูกนำไปใช้ในกิจการต่างๆ อย่างกว้างขวาง นับตั้งแต่การปรับตัว อาชีพ และสังคมของมนุษย์ ตัวอย่างเช่น การที่มนุษย์รู้จักหักห้ามใจตนเองเมื่อเกิดความโกรธ รู้จัก โฆษณาโน้มน้าวให้คนมาซื้อสินค้าของตน รู้จักวิธีปฏิบัติในการปกครองตนให้อยู่ร่วมสังคมเดียวกันได้ อย่างเป็นสุข จนกระทั่งรู้จักใช้การโฆษณาชวนเชื่อให้ฝ่ายตรงข้ามเกิดความท้อแท้อ่อนแอ และประสบกับ ความพ่ายแพ้ในที่สุด

 

     คำว่า สงคราม โดยมากเรามักจะหมายถึงการใช้กำลังและอาวุธนานาชนิดเข้าต่อสู้ ประหัดประหารจนฝ่ายหนึ่งพ่ายแพ้ไป แต่ความจริงแล้วในการทำสงครามหรือในการต่อสู้ระหว่างกำลัง ทั้งสองฝ่ายนั้น มาตรการสำคัญที่ใช้ในการต่อสู้มิได้จำกัดอยู่แต่เพียงก าลังและอาวุธเท่านั้น  ถ้าพิจารณา ให้ลึกซึ้งลงไปจะพบว่าทั้งสองฝ่ายจะใช้พลังอำนาจแห่งชาติทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง การทหาร และสังคมจิตวิทยา เข้าปฏิบัติการผสมผสาน สนับสนุนให้สอดคล้องกันและกัน จึงสามารถดำเนินการ สงครามให้ได้ชัยชนะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากฝ่ายใดรู้จักพลังทางจิตวิทยา ซึ่งเป็นอาวุธส าคัญให้เกิด ประโยชน์ในยามสงคราม และให้เป็นเครื่องมืออันมีค่ายิ่งทางการเมืองในยามปกติแล้ว มักจะเป็นฝ่าย ได้เปรียบ ตัวอย่างเช่น เมื่อเวลาปลากัดจะกัดกัน สีของมันจะเข้มข้น ครีบหางแผ่ และเกล็ดพอง หรือเวลา วัวชนกันมักจะกระทืบพื้น นักมวยจะชกกันต้องมีการไหว้ครูหรือทำท่าทางจดจ้อง ย่างสามขุม เหตุผล ของกิริยาอาการเหล่านี้ ก็คือ เพื่อข่มขวัญ หรือท าลายอำนาจจิตของกันและกันนั่นเอง การกระท าเหล่านั้น เรียกกันว่า “สงครามจิต” หรือ “สงครามจิตวิทยา”  การทำสงครามจิตในการสงครามมีมานานนับเป็น พันๆ ปีแล้ว จากประวัติศาสตร์จะเห็นได้ว่า ในสมัยก่อนได้มีการใช้โฆษณาชวนเชื่อและวิธีการต่างๆ มากมาย เพื่อทำให้ข้าศึกเกิดอารมณ์หวั่นไหว ลังเล หรือตกใจ  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดกำลังใจในการสู้รบ ของข้าศึกลง ค าว่า “การปฏิบัติการจิตวิทยา” สหรัฐฯ ได้นำมาใช้เมื่อ พ.ศ.2505 ส่วนในระหว่าง สงครามโลกครั้งที่ 2 เรียกว่า “การสงครามจิตวิทยา” แต่มีบางประเทศเรียกแตกต่างกันออกไป เช่น “สงครามประสาท” “สงครามโฆษณา”  สำหรับอังกฤษเรียกว่า “สงครามการเมือง” แนวความคิดเบื้องต้น ของการใช้ก าลังด้านจิตวิทยาไม่ใช่ของใหม่ ซุนวู นักยุทธวิธีและยุทธศาสตร์ชาวจีน ซึ่งเขียนบทความไว้ เมื่อ 43 ปีก่อนพุทธศักราช  ยังได้กล่าวเน้นถึงความสำคัญของการทำลายกำลังใจข้าศึกที่จะสู้รบเอาไว้ว่า “การเข้าต่อสู้รบชนะข้าศึกด้วยกำลังนั้น ยังไม่วิเศษแท้ จะดีวิเศษก็ต่อเมื่อสามารถทำให้ข้าศึกไม่คิดจะ ต่อสู้หรือยอมแพ้โดยไม่ต้องใช้กำลังเข้ารบเลย”  เคล้าเซวิตส์ ผู้มีทัศนะว่า “การสงครามเสมือนเป็นเรื่อง ต่อเนื่องมาจากนโยบายโดยใช้การอย่างอื่น ก็ยังได้กล่าวย้ำถึงความสำคัญของลักษณะทางจิตวิทยาในการ สู้รบไว้เป็นอีกส่วนหนึ่งต่างหาก ต่อมาจนกระทั่งถึงพุทธศตวรรษที่ 23  นักการทหารจึงได้นำ แนวความคิดอันนี้ไปพิจารณาประกอบในการคำนวณกำลังพลและสิ่งอุปกรณ์

 

 

คำจำกัดความจิตวิทยา

การปฏิบัติการจิตวิทยา  หมายถึง การใช้สงครามจิตวิทยา และกิจกรรมทางจิตวิทยาอื่นๆ ที่ได้ วางแผนไว้แล้ว โดยมุ่งที่จะให้มีอิทธิพลต่อความคิดเห็น อารมณ์ ท่าที (ทัศนคติ) และพฤติกรรมของฝ่าย ตรงข้าม ฝ่ายเป็นกลาง และฝ่ายเดียวกัน ในหนทางที่จะให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของชาติ  สงครามจิตวิทยา หมายถึง การใช้การโฆษณาชวนเชื่อ และการต่อต้านการโฆษณาชวนเชื่อตามที่ ได้ก าหนดไว้ รวมทั้งการปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์และการแถลงข่าว  กิจกรรมทางจิตวิทยา หมายถึง กิจกรรมทั้งปวงที่ได้ด าเนินการยามปกติหรือในพื้นที่นอกเขตการ ท าสงครามทางทหารโดยตรง ซึ่งได้วางแผนไว้เพื่อให้มีอิทธิพลต่อความคิดเห็น อารมณ์ ทัศนคติ และ พฤติกรรมของประชาชน (เป้าหมาย) อันที่จะอ านวยให้บรรลุตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของชาติ

กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

PHYCHOLOGICAL OPERATIONS BATTALION

1.03.2018

ขอสงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด © 2009-2018 ส่วนงานกรรมวิธีข้อมูล กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา PHYCHOLOGICAL OPERATIONS BATTALION. ALL RIGHTS RESERVED.