คุณลักษณะนักรบพิเศษ

คุณลักษณะนักรบพิเศษ

คุณลักษณะทางขีดความสามารถของนักรบพิเศษ 5 ประการ คือ

1. เป็นนักรบที่ดี

มีลักษณะความเป็นผู้นำทางทหาร มีอุดมการณ์สูงส่งยิงปืนแม่นยำ วินัยเยี่ยม มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง จิตใจห้าวหาญอดทน อดกลั้น กล้าหาญ เสียสละ มีทักษะและสามารถทำการรบได้ทุกสภาพภูมิประเทศ ทุกสภาพภูมิอากาศ และปฏิบัติหน้าที่จนบรรลุผลสำเร็จโดยไม่ย้อท้อ

 

2.. เป็นนักปฏิบัติการข่าวที่ดี

มีความรู้ และเชี่ยวชาญในการปฏิบัติการข่าวทุก ๆ ด้านทั้งข่าวเปิดและข่าวลับ ไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมข่าว การวิเคราะห์แนวโน้มของสถานการณ์ และต้องมีจิตสำนึกในการต่อต้านข่าวกรอง อยู่เสมอ

 

3. เป็นฝ่ายอำนวยการที่ดี

มีความสามารถในการวางแผน และให้ข้อเสนอแนะกับผู้บังคับบัญชารวมทั้งกำลังตัวแทน ชป.ควบคุมใช้งาน สามารถให้คำปรึกษาและแนะนำกำลังต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงาร่วมกัน ในการ ปฏิบัติงานร่วมก้น ในการปฏิบัติงานร่วมก้บ ทภ.และ กกล. ป้องกันชายแดน จะต้องเป็นฝ่ายกิจการพิเศษเพื่อเสนอแนะการใช้หน่วยรบพิเศษอย่างเหมาะสม ให้เป็นไปตามคุณลักษณะขีดความสามารถของหน่วย

 

4. เป็นครูที่ดี

มีควมารอบรู้่ มีทักษะความสามารถในการปฏิบัติการรบได้้จริง รวมทั้งสามาถถ่ายทอดวิชาความรู้และประสบการณ์ทั้งในเรื่องยุทธวิธี และความเชี่ยวชาญเฉพาะหน้าที่  ที่ตนเองรับผิดชอบ ให้กับกำลังรบตามแบบ กำลังกึ่งทหาร และกำลังประชาชนได้

 

5. เป็นนักจัดตั้งที่ดี

มีความเป็นนักจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ นักปลุกะดมมืออาชีพคือ ทำให้เขาเชื่อทำให้เขาชอบ แล้วเขาจะช่วย จะต้องแนะนำให้เขาคิดเหมือนอย่างที่เราคิด ให้เขาปฏิบัติในสิ่งที่เราอยากให้ปฏิบัติ จะต้องมีอิทธิพลเหนือจิตใจของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้เพื่อให้กาจัดตั้งบรรลุไปสู่การใช้งานตามแผนงาน / โครงการที่่กำหนด

special force

กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

PHYCHOLOGICAL OPERATIONS BATTALION

1.03.2018

ขอสงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด © 2009-2018 ส่วนงานกรรมวิธีข้อมูล กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา PHYCHOLOGICAL OPERATIONS BATTALION. ALL RIGHTS RESERVED.